Regulamin

 1. W Stomatologia Malik Alicja Malik stosowane są procedury mające zapewnić pacjentom najwyższy poziom usług zarówno zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych jak i realizacji praw pacjenta związanych z zachowaniem poufności danych oraz informacji dotyczących stanu zdrowia, rodzaju i zakresu udzielonych świadczeń medycznych. Dane pacjentów są zbierane i przechowywane dla celów leczniczych i mają charakter poufny. Są chronione przez zabezpieczenia komputerowe a pracownicy Stomatologii Malik Alicja Malik związani są tajemnicą zawodową.
  Realizację praw pacjenta zapewnia regulamin Stomatologii Malik Alicja Malik. Informuje on o przebiegu procesu udzielania świadczeń medycznych w jednostce, prawach pacjenta, obowiązkach personelu medycznego i niemedycznego, stosowanych procedurach gwarantujących wysoki standard świadczonych usług.
 2. Pacjenci – przy pierwszej wizycie proszeniu są o wypełnienie formularza wywiadu stomatologicznego, który ma na celu zebranie informacji o ich stanie zdrowia. Stosowanie tej procedury ma zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo w trakcie udzielania świadczeń medycznych poprzez zaznajomienie lekarza stomatologa z podstawowymi informacjami o stanie zdrowia mogącymi mieć znaczenie przy leczeniu stomatologicznym.
 3. Przy korzystaniu z zabiegów stomatologicznych o charakterze chirurgicznym stosowany jest dodatkowy wywiad lekarski mający na celu zebranie bardziej szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Jego celem jest poinformowanie lekarza o chorobach mogących mieć wpływ na wystąpienie dodatkowych ryzyk w leczeniu. Gromadzone informacje są też brane pod uwagę przy wyborze metody leczenia, rodzaju znieczulenia oraz stosowaniu leków.
 4. W Stomatologia Malik Alicja Malik pacjent ma zawsze przed podjęciem leczenia możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej leczenia i zasięgnięcia fachowej porady. Obowiązek udzielenia pacjentom stosownych informacji o ryzykach związanych z leczeniem, wynika z przepisów o zawodzie lekarza oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jest on wypełniany poprzez wskazywanie pacjentom możliwych niekorzystnych skutków i powikłań. Informacje ta z reguły dotyczy tych skutków, które są zwykłym, typowym następstwem danego zabiegu. Ponadto lekarz prowadzący zawsze wyjaśni wszelkie zgłaszane przez pacjenta wątpliwości i odpowie na związane z planowanym leczeniem pytania, udzielając przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Należy jednak pamiętać, że bez szczególnego zainteresowania ze strony pacjenta lekarz nie ma obowiązku informowania o wszelkich, w ogóle możliwych skutkach zabiegu, dla danego zabiegu jednak niemożliwych do przewidzenia, nietypowych i mało prawdopodobnych, a statystycznie występujących z niezmierną rzadkością, co mogłoby niekorzystnie wpływać na psychikę pacjenta i utrudniać prowadzenie leczenia. Pacjenci poddawani bardziej skomplikowanym zabiegom jak wszczepienie implantu, leczenie kanałowe otrzymują z wyprzedzeniem dodatkową pisemną informację o zabiegu oraz towarzyszących mu ryzykach.
  W razie potrzeby przekazywane są im także na piśmie zalecenia pozabiegów np. dotyczące właściwej higienizacji po wszczepieniu implantu.
 5. Przestrzeganie wysokich standardów leczenia, oraz dbałość o satysfakcję pacjentów z naszych usług przejawia się ponadto w udzielaniu przez Stomatologia  Malik Alicja Malik  gwarancji na wykonywane w placówce prace protetyczne. W ramach gwarancji możliwe jest usuwanie technicznych wad wykonania prac, jednak jednym z podstawowych warunków skorzystania z gwarancji jest obowiązek dopełnienia przez pacjenta co półrocznej kontroli i higienizacji.
 6. Gwarancja nie dotyczy natomiast rezultatów samego leczenia, bo tych zagwarantować się nie da i prawo nie przewiduje takiej możliwości. Efekt leczenia zależy bowiem od wielu czynników, w tym od zdolności regeneracyjnych pacjenta, które są indywidualne i nieprzewidywalne. Należy mieć na uwadze, że w leczeniu lekarz jest zobowiązany do działań zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, mającym na celu zwalczenie choroby, poprawę funkcjonowania sprawności organizmu bądź zapobieganie stanom chorobowym i choć nie może zagwarantować rezultatu leczenia to właśnie jego prowadzenie wedle takich standardów stanowi dla pacjentów najlepsze zabezpieczenie.
  By zwiększyć pewność skuteczności leczenia przy leczeniu zachowawczym proponujemy zobowiązanie umowne, że trwałość stosowanych wypełnień wynosi nie mniej niż rok. Termin ten może zostać przedłużony na kolejny rok pod warunkiem jednak, że pacjent będzie zgłaszał się na co półroczne wizyty kontrolne w jednostce, dbał o higienę uzębienia oraz w razie potrzeby podda się fluoryzacji i higienizacji w jednostce. Pozwala to pacjentowi zgłosić się na leczenie, w razie ewentualnej utraty plomby przed tym terminem, w ramach tej samej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umowy na leczenie zachowawcze mają zwyczajowo przyjętą formę ustną, co nie wpływa na ich w pełni wiążący charakter.
 7. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika jednostki.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Stomatologia Malik Alicja Malik informuje, że:

I   Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Stomatologia Malik Alicja Malik ul. Bulwar Ikara 10 D, 54-129 Wrocław

II   Stomatologia Malik Alicja Malik będzie przetwarzać Pani/Pana* dane, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO wyłącznie w celu realizacji usług z zakresu:

– udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej

– zapewniania opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej

– zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego ( zaświadczenia lekarskie) – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych  i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Stomatologia Malik Alicja Malik będzie przechowywać dane przez okres wymagany przepisami prawa oraz niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
 2. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie lekarzom/pielęgniarkom/pracownikom rtg/pracownikom administracyjnym, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia – tylko w celu umożliwienia wykonanie umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
 4. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
 6. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej)
 7. d) przenoszenia danych
 8. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego , jeśli Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa krajowego, w tym unijnego rozporządzenia RODO

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte udzielenie świadczenia medycznego.

VIII. Informuję, że Stomatologia Malik Alicja Malik nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

IX. Stomatologia Malik Alicja Malik informuje, że korzysta z podwykonawców ( współpracujące podmioty medyczne, firmy informatyczne i księgowe wykonujące zadania zlecone przez Stomatologia Malik Alicja Malik, firmy świadczące pomoc prawną) które mają lub mogą mieć dostęp do Pani/Pana * danych osobowych.

X W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

                                                            

 

 

 

Stomatologia Malik
Bulwar Ikara 10D (Pasaż)
Wrocław 54-129

Umowa z NFZ